Reglament Lliga Catalana

Part II. Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs

Secció 1. Definició

Article 1

1.1 La Lliga Catalana d’Escacs és el torneig més important del calendari federatiu en el qual poden participar totes les entitats que componen la Federació.

1.2 Els equips es formen amb el nombre determinat de jugadors que indiqui la reglamentació vigent.

1.3 La suma de les puntuacions individuals de cada jugador atorgarà la victòria a l’equip que més punts aconsegueixi a l’encontre.

Secció 2. Normes generals

Article 2

2.1 A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores. El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

2.2 Les peces blanques correspondran als escaquers senars de l’equip local i les negres als escaquers parells. Quan per qualsevol motiu justificat i amb l’autorització prèvia de la federació un equip no pugui disputar un encontre en el seu local, es mantindrà l’ordre dels escaquers.

Secció 3. Inscripcions i renúncies

Article 3

3.1 En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera s’ha de comunicar a la Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la Federació.

3.2 Els equips que renuncien estan obligats a comunicar-ho per escrit a la FCE. L’escrit de la renúncia haurà d’estar en el local social de la FCE amb un mínim d’antelació de 48 hores abans del termini per a la inscripció dels equips.

3.3 En cas de renúncia d’un equip aquest descendirà a la categoria immediata inferior.

3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.

Secció 4. Vacants del Campionat d’Equips

Article 4

4.1 Divisió d’Honor: Cobriran vacants l’equip que no guanyi el Play-off d’ascens a Divisió d’Honor, el tercer classificat amb millor puntuació, el quart i així successivament fins als equips que mantenen la categoria. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs.

4.2 Primera Divisió: en cobrirà vacants els equips que hagin obtingut més punts dels segons classificats dels grups de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs.

4.3 Segona Divisió: se’n cobriran les vacants d’entre els equips de la mateixa territorial de l’equip que ha produït la vacant. Se seguirà el següent ordre:

Els equips que han perdut la categoria (en l'ordre del que hagi fet més punts).
Els equips que han fet més punts en la categoria inferior i que no han pujat.
1.2 A la resta de categories, les vacants seran cobertes a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE seguint criteris de classificació a l’anterior temporada.

Secció 5. Composició i alineació dels Equips

Article 5

5.1 El nombre de jugadors que composen un equip estarà en funció de la seva categoria.

Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió i categoria Preferent: deu jugadors.
A Primera categoria: vuit jugadors.
A Segona categoria: sis jugadors.
A Tercera categoria: quatre jugadors.

5.2 En equips de cinc jugadors o menys hi podrà actuar només un jugador estranger. A la resta d’equips, dos com a màxim.

5.3 Només tindran la condició d’estrangers, als efectes d’aquest reglament, els jugadors que tinguin més de 2200 d'elo FIDE. No es consideraran com estrangers els jugadors assimilats segons el Part I. .Capítol II. .Secció 5. .7.4 del Reglament General i de Competicions de la Federació Catalana d’Escacs

5.4 En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb bandera espanyola o andorrana. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En equips de 8 o 6 jugadors l’únic límit serà de màxim dos estrangers i en equips de 4 jugadors el màxim serà d’1 estranger.

5.5 Com a norma general, no podran ser alineats en la Lliga Catalana d’Escacs jugadors menors de 5 anys, encara que tinguin llicència federativa. Només, en casos excepcionals, la Comissió Esportiva de la FCE podria autoritzar la seva participació en aquest campionat, prèvia petició raonada del seu club.

Secció 6. Distribució de grups d’equips

Article 6

6.1 La Lliga Catalana d’Escacs està formada per 7 categories:

 • Divisió d’Honor
 • Primera divisió
 • Segona divisió
 • Preferent Territorial
 • Primera Territorial
 • Segona Territorial
 • Tercera Territorial

Article 7

7.1 La Divisió d’honor estarà formada per 16 equips. A la primera fase estaran distribuïts en dos grups agrupats segons els criteris esportius derivats de la classificació obtinguda pels equips a la temporada anterior.

Els equips seran ordenats, per ordre de classificació de l’1 al 13 segons la classificació de la temporada anterior, el nº 14 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior, el nº 15 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada anterior i el nº 16 serà el guanyador del play-off d’ascens de Primera Divisió a Divisió d’Honor.

De manera excepcional, la temporada 2014 l’ordre serà el següent: de l’1 al 12 per la classificació de la Divisió d’Honor de la temporada 2013, el nº 13 serà per al campió de Catalunya de Primera Divisió, el nº 14 per al subcampió de Catalunya de Primera Divisió de la temporada 2013; el nº 15 serà per al millor segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013 i el nº 16 serà per a l’altre segon classificat de la Primera Divisió de la temporada 2013.

Article 8

8.1 Els dos grups de la Divisió  d'Honor  es formaran de la manera següent:

El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13 i 16.
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14 i 15.

8.2 Primera fase

Cada grup de 8 equips disputarà una lligueta a una sola volta. Els quatre primers classificats de cada grup es classificaran per disputar el quadre final que dirimirà els llocs 1 al 8 de la classificació general de Divisió d’Honor. Els classificats del 5 al 8 da cada grup disputaran el grup que dirimirà els llocs del 9 al 16 de la classificació general de Divisió d’Honor.

8.3 Segona fase

Els equips que es classifiquin per cadascun dels grups de la segona fase arrossegaran tots els puntsaconseguitsa la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la classificació final.Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.

8.4 Els enfrontaments entre els dos grups serà amb el calendari següent:

Per al grup del 1r al 8è
Ronda 1: A-1 = B-4, A-2 = B-3, A-3 = B-2, A-4 = B-1
Ronda 2: B-1 = A-3, B-2 = A-2, B-3 = A-1, B-4 = A-4
Ronda 3: A-1 = B-2, A-2 = B-1, A-3 = B-4, A-4 = B-3
Ronda 4: B-1 = A-1, B-2 = A-4, B-3 = A-3, B-4 = A-2
Per al grup del 9è al 16è:
Ronda 1: A-5 = B-8, A-6 = B-7, A-7 = B-6, A-8 = B-5
Ronda 2: B-5 = A-7, B-6 = A-6, B-7 = A-5, B-8 = A-8
Ronda 3: A-5 = B-6, A-6 = B-5, A-7 = B-8, A-8 = B-7
Ronda 4: B-5 = A-5, B-6 = A-8, B-7 = A-7, B-8 = A-6
Els classificats dels llocs 14 al 16 baixaran a la Primera Divisió de la següent temporada.

Article 9

En el cas que dos equips del mateix club coincideixin a la Segona Divisió i aquests siguin de les Delegacions Territorials de Tarragona, Lleida o Girona jugaran al mateix grup. Si els equips del mateix club són de la Territorial Barcelona, la Comissió Esportiva decidirà si han d’estar en el mateix grup o grups diferents.

Article 10

10.1 Els 4 equips que baixin de Primera Divisió seran distribuïts de forma raonada i equitativament entre els quatre grups de Segona Divisió, segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE.

10.2 En Primera Divisió, el criteri per a la formació dels grups serà estrictament esportiu d’acord amb la classificació de la temporada anterior. Els criteris seran els següents:

El grup 1 està format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12,13,16,17 i 20
El grup 2 està format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11,14,15,18 i 19.
Els criteris per atorgar els números són els següents:

 • Número 1, per l'equip catorzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 2, per l'equip quinzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 3, per l'equip setzè classificat de la DH de la temporada anterior.
 • Número 4, per l'equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.
 • Número 5, per l'equip classificat en tercer lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 6, per l'equip classificat en tercer lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 7, per l'equip classificat en quart lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 8, per l'equip classificat en quart lloc de l’altre grup de 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 9, per l'equip classificat en cinquè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 10, per l'equip classificat en cinquè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 11, per l'equip classificat en sisè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 12, per l'equip classificat en sisè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 13, per l’equip classificat en setè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 14, per l’equip classifica en setè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 15, per l’equip classificat en vuitè lloc de la 1era Divisió amb major puntuació de la temporada anterior.
 • Número 16, per l’equip classifica en vuitè lloc de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior.
 • Número 17, per l’equip campió de la Segona Divisió.
 • Número 18 per l’equip subcampió de la Segona Divisió.
 • Número 19, per l’equip amb millor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.
 • Número 20, per l’equip amb pitjor puntuació dels equips semifinalistes de la Segona Divisió.

10.3 Aquest ordre serà modificat per evitar que:

 • Hagi una diferència superior a 1 entre tots dos grups d’equips filials.
 • Evitar que dos equips d’un mateix club estiguin al mateix grup.

10.4 A les tres Divisions Catalanes, el sorteig serà públic. En el cas de la Segona Divisió la distribució serà geogràfica i d’acord amb el que indica l’art. 10.1.

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Article 11

11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims. Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda. Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

Serà obligació del club local on es disputi un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs numerar els taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars no poden jugar en un equip inferior. Tanmateix, els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre ells (sense tenir que respectar la titularitat), sempre i quan al llistat d’ordre de forces tots els jugadors amb elo superior es trobin davant (tinguin número inferior) que tots els els jugadors amb elo mínim.

11.3 Perquè els jugadors d’un equip puguin començar a disputar les seves partides caldrà que siguin presents, al menys, la meitat dels components de l’equip.

11.4 Si a l’hora de començament de l’encontre no es troben presents la meitat dels jugadors de cap dels dos equips l’àrbitre si hi hagués o el delegat, posaran en marxa els rellotges de les blanques.

11.5 Si hi són presents, com a mínim, la meitat dels jugadors d’un dels dos equips es posaran en marxa tots els rellotges de l’equip contrari.

11.6 Si a l’hora del començament de l’encontre, l’equip local no hi és present, no es pot obrir la sala de joc per qualsevol motiu o no disposa del material necessari per disputar les partides de l’encontre, el temps de retard d’inici de les partides es carregarà als rellotges de tots els component de l’equip local.

11.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. Els equips que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

11.8 L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre. Si l’equip visitant observa que no es publica l’acta del partit a la web de la FCE en els terminis establerts, podrà fer l’acta electrònica perquè la FCE pugui tenir el resultat el més aviat possible.

L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. També serà l’encarregat d’enviar les planilles (només en el cas de les tres Divisions Catalanes) a la FCE, preferiblement en format electrònic. El termini per entregar les planilles serà d’una setmana a la finalització del partit. Es determinarà per circular les sancions administratives, en cas d’incompliment d’aquest article.

Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà aquestes partides.
També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en aquesta competició, hauran de presentar la relació dels seus jugadors, el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul•lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Els clubs que no hagin modificat la seva llista d’ordre de forces des de la celebració de la Copa podran utilitzar la mateixa llista per a la Lliga Catalana d’Escacs.

A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc.
Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor.
Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

Ordenar els 20 primers jugadors en funció del seu ELO FIDE, en cas que el club tingui un equip a Divisió d’Honor.
Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).
Efectuar canvis fins a un màxim de 50 punts d’elo.
Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor.
Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, amb els nous jugadors incorporats per cada club.
La sanció administrativa per portar a la Federació la llista d’ordre de forces amb retard, serà el preu de la inscripció de l’equip del club de més categoria, multiplicat pels dies de retard. Aquest dies de retard es comptabilitzaran des de la finalització del termini de presentació de les llistes, fins a l’últim dia feiner abans del començament de la Lliga Catalana d’Escacs. En cas que la llista es presenti amb posterioritat al començament de la Lliga Catalana d’Escacs, a més de la multa econòmica, el club podria ser sancionat amb la eliminació de la Lliga Catalana d’Escacs de tots els seus equips.
Els clubs estan obligats a presentar la documentació requerida per la FCE en el temps i forma regulats en les seves circulars o reglaments. La manca de compliment d’aquesta norma donarà lloc a les sancions administratives que anualment publiqui la FCE.
Dues incompareixences d’un mateix jugador a la Lliga Catalana d’Escacs, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes al Part II. Capítol VI.Secció 7.11.7 , del present reglament, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

11.10 A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors delllistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadorson s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

Secció 8. Jugadors titulars

Article 12

12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb aquest equip caldrà que compleixi el requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A. També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.

12.2 Els equips filials seran anomenats amb les lletres B, C, D, etc. Tot i ser de la mateixa categoria, o, tot estant dintre del mateix grup, els equips anomenats amb la lletra anterior es consideraran de categoria superior a l’efecte d’alineacions.

12.3 Dels equips filials seran titulars tants números de jugadors com siguin necessaris en les categories corresponents, a continuació dels qui hauran de ser titulars en els equips de categoria superior, més els números bis que hi puguin haver.

12.4 Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol•licitud. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

12.5 Si un jugador té un número N bis, serà titular del mateix equip que el jugador amb número N. Els números bis no fan canviar la titularitat dels jugadors presentats a la llista inicial segellada per la Federació.

12.6 Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

12.7 La FCE avisarà mitjançant la circular del sorteig de la Lliga Catalana d’Escacs als clubs que puguin rebre un jugador titular d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la reglamentació vigent.

Secció 9. Suplents

Article 13

No serà permès realitzar cap suplència a la Lliga Catalana d’Escacs.

Secció 10. Ascensos i descensos de categories

NOTA MOLT IMPORTANT: L’any 2013 és un any de transició i els ascensos i descensos estan reglamentats en les circulars on apareixen els aparellament.
Article 14

14.1 Pujaran a Divisió d’Honor el primer de cada grup de Primera Categoria i els segons jugaran un play-off d’ascens, llevat dels equips filials que ja hi siguin.

14.2 Pujaran a Primera Divisió els campions dels grups de Segona Divisió. Els segons equips classificats disputaran un play-off on també participaran els vuitens classificats de la Primera Divisió. La primera ronda eliminatòria la jugaran per sorteig pur els quatre equips segons classificats de la Segona Divisió entre ells. Els equips locals es designaran per sorteig (ONCE). La segona ronda del play-off la disputaran els dos equips que hagin passat la primera eliminatòria contra els dos equips vuitens classificats de la Primera Divisió. El sorteig serà pur (ONCE). Els dos equips guanyadors jugaran la següent temporada a Primera Divisió. En cas de renúncies a participar en aquesta fase eliminatòria no es cobriran les places.

14.3 Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. Pujarà també de manera directa el segon classificat d'un dels grups de Preferent de les delegacions de Lleida, Girona o Tarragona, que serà assignat a la Delegació amb més jugadors alineats en aquesta competició (multiplicant els equips inscrits pel nombre de jugadors de cada categoria). No comptaran els equips retirats o eliminats, només els que acabin la competició. Els sis equips segons restants classificats disputaran un play-off amb els vuitens classificats de la Segona Divisió. La primera eliminatòria jugaran 4 equips per sorteig pur i dos descansaran. La segona ronda del play-off la disputaran els quatre equips que hagin passat la primera eliminatòria contra els quatre equips vuitens classificats de la Segona Divisió. El sorteig serà pur (ONCE). Els quatres equips guanyadors jugaran la següent temporada a Segona Divisió. En cas de renúncies a participar en aquesta fase eliminatòria, no es cobriran les places.

14.4 Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor.

14.5 Baixen a Segona Divisió els dos últims classificats de cadascun dels grups de Primera Divisió.

14.6 Baixen a Categoria Preferent els dos últims classificats de cadascun dels grups de Segona Divisió.

14.7 La resta de d'ascensos i descensos seran indicats a la circular corresponent de l’emparellament de la Lliga Catalana d’Escacs de cada temporada.

14.8 Les Delegacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona podran reglamentar la forma que considerin mes adient el nombre d’equips dintre de cada grup.

Secció 11. Fases finals de la Lliga Catalana d’Escacs

Article 15

15.1 A Segona Divisió i a les categories de Preferent, Primera, Segona i Tercera, els campions de cada grup jugaran un play-off per sistema eliminatori per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria o divisió. El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE, un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

15.2 A la Divisió d’Honor el campió del grup principal de la segona fase (per a la classificació de l’1 al 8) serà el Campió de Catalunya. A la Primera Divisió es farà un matx únic entre els dos campions de grup per determinar el Campió de Catalunya de la Primera Divisió. El factor camp es decidirà per sorteig públic.

15.3 Els equips classificats per a les fases finals hauran de comunicar la seva participació abans d’efectuar el sorteig d’aparellament de la primera eliminatòria. Les incompareixences no justificades seran sancionades. Les renúncies a participar produïdes a les fases finals, no seran cobertes.

Secció 12. Fases eliminatòries

Article 16 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran entre ells un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor. Si el campió del grup es un equip filial, serà el següent classificat d’aquest grup que no sigui equip filial el que disputi el play-off. Si el segon classificat d’un grup es un filial, aquest serà substituït pel següent classificat del seu grup que no sigui filial.

Secció 13. Sistema de puntuació

Article 17

17.1 A excepció de la Tercera Categoria, guanyarà el partit l’equip que faci més punts que el seu contrincant, una vegada finalitzades totes les partides d’aquest encontre.

17.2 L’equip que guanya el seu encontre suma un punt (1), l’equip que perd el seu encontre no puntua (0) i l’equip que empata el seu encontre suma mig punt (½).

Article 18

A la Tercera Categoria la puntuació es realitzarà pel sistema olímpic.

Secció 14. Participació en el Campionat d’Espanya per Equips

Article 19
19.1 Els clubs que ho desitgin, podran inscriure un o més equips, que hagin participat a la Lliga Catalana d’Escacs, en el Campionat d’Espanya per Equips del mateix any, sempre que el reglament específic ho permeti i acompleixin la resta de requisits especificats en el reglament de la competició.

19.2 A més, caldrà que es compleixin els següents condicionants:

Que no tregui la plaça a un altre equip català.
Que s’inscrigui en modalitat “open”.
Que renunciï a l’ascens de categoria en cas d’aconseguir-ho.
Que no gaudirà de subvencions de la Federació.

Secció 15. Jugadors amb discapacitat funcional

Article 20

20.1 Amb la inscripció a la Lliga Catalana d’Escacs, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.
Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya.)
En cas negatiu, seria factible trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participi els jugadors/es indicats.
En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

20.2 Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats.

20.3 En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc, tenint en compte la proximitat amb la seu de l’equip local.

20.4 L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

Secció 16. Tramitació de l’informe davant la FIDE

Article 21

Si es comptabilitzen per elo FIDE les partides jugades al play-off i fases finals catalanes comptaran com un torneig diferent de la fase regular de la Lliga Catalana d’Escacs. Aquesta mesura és necessària perquè el torneig no tingui una durada superior als 3 mesos, tal com exigeix la FIDE en els seus reglaments. En canvi per elo català comptaran com un sol torneig.